Italy Racing

Twój Sklep Motocyklowy

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszej strony internetowej, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.italyracing.pl przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Państwa prywatność. Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.
Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119/1) - dalej RODO:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Klasa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITALYRACING POLSKA ,Magdalena Klasa, Nowa Sikorska Huta 11b, 83-315 Szymbark NIP 584-254-46-83 tel 665 28 010 mail: biuro@italyracing.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać, w szczególności:
a) organom państwowym (np. prokuratura, Policja, Prezes UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy, ZUS);
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu realizacji zamówienia);
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie internetowym;
e) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, dostawcom usług hostingu, firmom, które serwisują oprogramowanie, wspierają nas w kampaniach marketingowych, jak również podmiotom świadczącym usługi prawnicze, windykacyjne lub doradcze.
Podmioty powyższe uzyskują dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetwarzanie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania zawartych umów.
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia (celem awizowania lub uzgodnienia dostawy).

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach, m.in.: a) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym komunikacji z Państwem w związku z jego realizacją – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w celu obsługi i zapewnienia działania Państwa konta użytkownika w naszym sklepie internetowym- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celu złożenia zapytania ofertowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) w celu obsługi kierowanych do nas zgłoszeń z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innych wniosków - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajacy na możliwości reagowania na pytania, skargi i sugestie naszych Klientów;
g) w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez przepisy podatkowe lub ustawę o rachunkowości (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), w tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące transakcji dokonanych w sklepie internetowym oraz informacje z konta użytkownika- podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
h) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
i) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi- podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit, f RODO) polegający na możliwości pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi klienta;
j) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania- podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji zakupowych w celu udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
l) w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.- podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
m) w celu archiwizacji dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
n) w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom- podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku prawnego, jakie może podnosić administrator danych lub jakie mogą być podnoszone przez klienta lub osoby trzecie wobec administratora danych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane będą przechowywane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Powyższe okresy przechowywania danych mogą być przedłużone w przypadku, gdy przechowywanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Państwa podstawowe dane kontaktowe będą przez nas przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii – na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo do sprostowania danych– Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych- to możliwość żądania abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
f) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
g) prawo do przenoszenia danych- na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

7. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Wniosek dotyczący realizacji praw osób, których dane dotyczą można złożyć:
- w formie pisemnej na adres: Nowa Sikorska Huta 11b, 83-315 Szymbark
- drogą e-mailową na adres: biuro@italyracing.pl
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych można także uzyskać informację, kontaktując się z nami pod numerem telefonu: 665 268 010

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje celem zweryfikowania tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Co do zasady Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne np. w celu zrealizowania Państwa zamówienia, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału naszych podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Ponieważ poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe z państw trzecich, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu odpowiedniego stopnia ochrony danych.

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, gwarantujemy, że zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych przez zastosowanie co najmniej jednego z odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności poprzez:
a) stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej;
b) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
c) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

W szczególnych sytuacjach, w razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych oraz braku możliwości zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa powyżej, będziemy przekazywać Państwa dane osobwe do państw trzecich na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa, w szczególności na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując uprzedmio Panią/Pana o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem (art. 49 ust. 1 lit. a RODO) lub z uwagi na niezbedność przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego w celu wykonania zawartej między nami umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie (art. 49 ust 1 lit. b RODO).

Gdy transfer Państwa danych osobowych odbywa się do państwa trzeciego, co do którego brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Macie Państwo także prawo uzyskać informację o stosowanych przez nas zabezpieczeniach dotyczących transferu Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne np. w celu zrealizowania Państwa zamówienia, w szczególności gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału naszych podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG lub w przypadku korzystania przez nas z usług podmiotów trzecich mających siedzibę poza EOG, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi usługami, np. przechowywanie danych w chmurze … (np. Amazon Web Services, Microsoft Azure, itd.).

Ponieważ poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe z państw trzecich, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu odpowiedniego stopnia ochrony danych.

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, gwarantujemy, że zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych przez zastosowanie co najmniej jednego z odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności poprzez:
a) stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej;
b) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
c) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

W szczególnych sytuacjach, w razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych oraz braku możliwości zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa powyżej, będziemy przekazywać Państwa dane osobwe do państw trzecich na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa, w szczególności na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując uprzedmio Panią/Pana o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem (art. 49 ust. 1 lit. a RODO) lub z uwagi na niezbedność przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego w celu wykonania zawartej między nami umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie (art. 49 ust 1 lit. b RODO).
Gdy transfer Państwa danych osobowych odbywa się do państwa trzeciego, co do którego brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Macie Państwo także prawo uzyskać informację o stosowanych przez nas zabezpieczeniach dotyczących transferu Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

9. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Państwa zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży), rejestracji konta użytkownika, zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.
Zakres danych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest każdorazowo w sklepie internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z określonej funkcjonalności), w Regulaminie sklepu lub w inny sposób. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI (dotyczy osób, które wyraziły na to zgodę)

W celu optymalnego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między Państwem (jako Klientem) a nami (jako Administratorem) umowy, w oparciu o Państwa wyraźną zgodę, możemy stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie, będziemy podejmować m.in. decyzje o doborze: wyświetlanych Państwu reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktach w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacjach o oferowanych przez nas produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach na podstawie Państwa danych związanych z zakupami w naszym sklepie internetowym, danych podanych w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacji o aktywności, w tym informacji o nabytych przez Państwa produktach, informacji o Państwa lokalizacji i historii przeglądania. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Państwa indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach, spersonalizowanych z użyciem opisanych powyżej metod.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie możliwość do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej stronie internetowej www.italyracing.pl
Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej.
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.